top of page

Algemene voorwaarden Getreal Bootcamp

1.Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die worden aangeboden door Getreal Bootcamp Haaksbergen via de website getrealfit.nl.

1.2 Door gebruik te maken van deze diensten en producten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Getreal Bootcamp Haaksbergen zal dan in overleg met de deelnemer een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling.

2. Inschrijving

2.1 Inschrijving voor een bootcamp kan plaatsvinden via de website of op locatie bij een trainer van Getreal Bootcamp Haaksbergen.

2.2 Door inschrijving verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

2.3 Deelname aan de bootcamp is op eigen risico van de deelnemer. Getreal Bootcamp Haaksbergen is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt als gevolg van deelname aan de bootcamp.

2.4 De inschrijving is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een ander persoon.

2.5 De deelnemer is verplicht om alle relevante medische informatie te verstrekken aan Getreal Bootcamp Haaksbergen voor aanvang van de bootcamp.

3. Betaling

3.1 De betaling dient voorafgaand aan de bootcamp te worden voldaan via de website of op locatie bij een trainer van Getreal Bootcamp Haaksbergen.

3.2 Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer worden uitgesloten van deelname aan de bootcamp.

3.3 Bij niet tijdige betaling kan er een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

4. Annulering en restitutie

4.1 Bij annulering van de inschrijving door de deelnemer wordt geen restitutie verleend.

4.2 Bij annulering van de bootcamp door Getreal Bootcamp Haaksbergen wordt het betaalde bedrag gerestitueerd aan de deelnemer.

4.3 Bij ziekte of blessure van de deelnemer kan in overleg met Getreal Bootcamp Haaksbergen de betaling voor het abonnement/strippenkaart voor bepaalde tijd worden opgeschort.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Getreal Bootcamp Haaksbergen is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt als gevolg van deelname aan de bootcamp, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Getreal Bootcamp Haaksbergen.

5.2 Getreal Bootcamp Haaksbergen is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de deelnemer.

5.3 De deelnemer vrijwaart Getreal Bootcamp Haaksbergen voor aanspraken van derden

bottom of page